Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Mya Hofsté, begeleider van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Versie: 11/11/2017. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde (AVPH 171111).

ARTIKEL 1: DEFINITIES
De onderneming ‘Mya Hofsté’ zoals ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer 64418251 en aangemeld bij de Belastingdienst als ZZP’er. Eigenaar van onderneming ‘Mya Hofsté’ is Mya Hofsté, Petrus Campersingel 191, 9713 AL Groningen. Mya is als zelfstandig ondernemend zorgverlener gecertificeerd bij het Kiwa Keurmerk ZZP’ers Thuiszorg met kwaliteitsniveau 5 onder registratienummer 10289. AGB-code is 98100643.
 • CliëntDe persoon die de zorg nodig heeft en aan wie de zorg verleend wordt.
 • BudgethouderDe persoon aan wie budget toegewezen is dat wordt aangewend om Mya Hofsté te betalen voor de gevraagde zorg. Het betreffende budget wordt bijvoorbeeld in een PGB-situatie toegekend aan de Cliënt die daarmee dan ook de Budgethouder is. Indien de Cliënt minderjarig is, zal er sprake zijn van een Vertegenwoordiger die dan het budget beheert, terwijl de Cliënt formeel Budgethouder blijft.
 • VertegenwoordigerDe contactpersoon die namens de Cliënt contact onderhoud met Mya Hofsté en die feitelijk het budget beheert. Indien de Cliënt minderjarig is zal de vertegenwoordiger meestal de ouder of verzorger zijn.
 • ZorgvragerDe persoon die de zorg vraagt aan Mya Hofsté. Dit is de vertegenwoordiger (die dus namens de Cliënt zorg vraagt aan Mya Hofsté).
 • ZorgovereenkomstEen overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorg ten behoeve van de Cliënt, afgesloten tussen de Zorgvrager en Mya Hofsté. Bovengenoemde Budgethouder en Vertegenwoordiger worden genoemd in de Zorgovereenkomst.
 • SVBDe sociale Verzekeringsbank, website: http://www.svb.nl/pgb
 • PGBPersoons gebonden Budget: een Budgethouder die de beschikking heeft over een PGB kan het Budget gebruiken om Mya Hofsté in te huren (rechtstreeks of via de Vertegenwoordiger). Het hebben van een PGB is geen voorwaarde om Mya Hofsté in te huren.
 • PGB-situatieOmstandigheid waarin de Budgethouder een PGB toegewezen krijgt en waarin dit budget gebruikt kan worden om Mya Hofsté te betalen.
 • BudgetverlenerDe partij die het PGB ter beschikking stelt aan de Budgethouder. Dit is bijvoorbeeld het Zorgkantoor of de Gemeente.
 • UrenverklaringBijlage van de Zorgovereenkomst waarin de Zorgvrager aangeeft een bepaald minimum aantal zorguren te gaan afnemen bij Mya Hofsté.
 • ZorgDiensten op het gebied van persoonlijke hulpverlening. Hiermee wordt onder meer de zorg bedoeld zoals gedefinieerd in artikel 1 van de “Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg”, te vinden op http://wetten.overheid.nl
 1. ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mya Hofsté en de Zorgvrager.
  2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen afgeweken worden door middel van een door Mya Hofsté en de Zorgvrager ondertekende schriftelijke verklaring.
  3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. ARTIKEL 3: ZORGOVEREENKOMST
  1. Door middel van een Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Mya Hofsté de opdracht tot zorg verlenen aan de Cliënt.
  2. De Zorgovereenkomst wordt voor aanvang van de zorg door Mya Hofsté opgesteld en ondertekend door Zorgvrager en Mya Hofsté.
  3. Door ondertekening van de Zorgovereenkomst accepteert de Zorgvrager de Algemene Voorwaarden van Mya Hofsté.
  4. Indien er sprake is van een PGB-situatie dan wordt de Zorgovereenkomst gebaseerd op het sjabloon ‘SVB Modelovereenkomst van opdracht’ zoals beschikbaar gesteld door het Servicecentrum PGB van de SVB.
  5. Indien er geen sprake is van een PGB-situatie, dan is de Zorgovereenkomst gebaseerd op hetzelfde sjabloon, maar dan zijn de aspecten in die overeenkomst die gerelateerd zijn aan de SVB en PGB niet van toepassing.
  6. Het tarief voor te leveren dienstverlening alsmede de reiskostenvergoeding worden opgenomen in de Zorgovereenkomst.
  7. De Zorgvrager dient Mya Hofsté direct te informeren als er zich omstandigheden voordoen die voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst van belang kunnen zijn.
  8. Door ondertekening van de Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Mya Hofsté toestemming om zorg te verlenen aan de Cliënt en daarbij alle handelingen te verrichten die Mya Hofsté nodig acht voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst.
  9. Mya Hofsté is gehouden om uit hoofde van de Zorgovereenkomst op bekwame en zorgvuldige wijze zorg te verlenen aan de Cliënt.
  10. De Zorgvrager is gehouden om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs vereist mag worden voor een goede uitvoering van de Zorgovereenkomst door Mya Hofsté.
  11. Indien de zorgvraag van de Cliënt of Zorgvrager tijdens de uitvoering wijzigt dan kan de Zorgovereenkomst in onderling overleg aangepast worden.
  12. Beëindiging van de Zorgovereenkomst vindt plaats zoals beschreven in artikel 11.
 3. ARTIKEL 4: FINANCIEL
  1. Zorgvrager is de Vertegenwoordiger. Als er geen sprake is van een Vertegenwoordiger, dan is het de Cliënt zelf.
  2. Betaling van de werkzaamheden uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en overeenkomsten vindt plaats door maandelijkse facturering door Mya Hofsté aan de Zorgvrager.
  3. De Zorgvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze nota’s.
  4. en er sprake is van een PGB-situatie, dan is de Zorgvrager er verantwoordelijk voor dat er voldoende budget beschikbaar is gedurende de hele looptijd van de Zorgovereenkomst ten behoeve van de betaling van de nota’s van Mya Hofsté.
  5. Indien er geen sprake is van een PGB-situatie dan garandeert de Zorgvrager in staat te zijn om gedurende de gehele looptijd van de Zorgovereenkomst de nota’s van Mya Hofsté te kunnen voldoen.
  6. Indien er sprake is van een PGB-situatie dan verplicht de Zorgvrager zich tot het initiëren van de betaling door de SVB door direct na ontvangst van de nota van Mya Hofsté via de website www.svb.nl/pgb de relevante urendeclaratie in te vullen. Op een zodanige manier dat de SVB in staat is de desbetreffende benodigde transacties uit te voeren in opdracht van de Zorgvrager ten gunste van Mya Hofsté.
  7. Indien er sprake is van een PGB-situatie, dan kan de Zorgvrager verzoeken het ‘SVB Servicecentrum PGB’ om de salarisadministratie van Mya Hofsté (voor zover betrekking hebbend op de Zorgovereenkomst) uit te voeren. Mya Hofsté kan waar nodig assisteren.
  8. Mya Hofsté houdt het aantal door Mya Hofsté gemaakte uren bij. Met het accepteren en (laten) betalen van een factuur van Mya Hofsté bevestigt en accepteert de Zorgvrager dit aantal uren.
  9. Indien er sprake is van een PGB Situatie dan zal de SVB salarisstroken en jaaropgaven verstrekken aan de Zorgvrager. De Zorgvrager geeft deze na ontvangst een kopie hiervan aan Mya Hofsté.
  10. Indien er geen sprake is van een PGB-situatie dan verplicht de Zorgvrager zich tot betaling van de nota aan Mya Hofsté binnen de betalingstermijn die weergegeven is op de nota.
  11. Als de Zorgvrager een afspraak annuleert minder dan 24 uur voorafgaand aan deze afspraak dan worden de vooraf afgesproken zorguren geacht te zijn verleend door Mya Hofsté en zullen deze in rekening gebracht worden bij de Zorgvrager.
 4. ARTIKEL 5: VERANTWOORDING
  1. Indien er sprake is van een PGB-situatie, dan kan Mya Hofsté de Zorgvrager assisteren bij de verantwoording van het door Mya Hofsté bestede budget aan de Budgetverlener.
 5. ARTIKEL 6: INSCHAKELING DERDEN
  1. Zowel de Zorgvrager als Mya Hofsté kunnen tijdens de Zorgovereenkomst voorstellen om één of meerdere derden in te schakelen ter ondersteuning van de door Mya Hofsté geleverde zorg. De financiële afhandeling van deze situatie zal in onderling overleg worden geregeld waarbij voor elke inzet een aparte Zorgovereenkomst wordt opgesteld en door Zorgvrager en Mya Hofsté wordt ondertekend.
  2. Indien Mya Hofsté door bijvoorbeeld ziekte niet in staat is de door Zorgvrager geleverde zorg te bieden zal Mya Hofsté assisteren bij de continuering van de zorg op alternatieve wijze door een derde.
 6. ARTIKEL 7: EVALUERING
  1. Mya Hofsté zal regelmatig de verleende zorg en de zorgsituatie evalueren met de Zorgvrager.
 7. ARTIKEL 8: DOCUMENTATIE
  1. Zorgvrager en Mya Hofsté zorgen er beide voor dat elk een exemplaar van elk relevant document in bezit te hebben (de één het origineel, de ander een kopie). Dit impliceert onder andere dat als de Zorgvrager PGB-gerelateerde post ontvangt, de Zorgvrager bij de eerstvolgende contactmoment een kopie ter beschikking stelt aan Mya Hofsté.
  2. Mya Hofsté houdt een dossier bij met daarin alle documenten die betrekking hebben op de Zorgovereenkomst. Dit dossier is in te zien door Cliënt of Vertegenwoordiger.
  3. Het dossier wordt door Mya Hofsté vernietigd na de wettelijke bewaartermijn (15 jaar) na beëindiging van de Zorgovereenkomst.
 8. ARTIKEL 9: VERTROUWELIJKHEID
  1. Door zowel de zorgvrager als Mya Hofsté wordt alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft tot de Zorgovereenkomst vertrouwelijk behandeld, waarbij de geheimhouding en privacy door beide partijen op een relevante manier worden gerespecteerd.
 9. ARTIKEL 10: GESCHILLEN
  1. Bij ontevredenheid over de dienstverlening door Mya Hofsté dient de Zorgvrager Mya Hofsté direct hiervan op de hoogte te brengen
  2. De Zorgvrager dient bij een tekortkoming van Mya Hofsté in de uitvoering van de Zorgovereenkomst Mya Hofsté schriftelijk in gebreke te stellen alsmede Mya Hofsté in de gelegenheid te stellen de tekortkomingen binnen een redelijk termijn te herstellen.
  3. Indien de Zorgvrager de nota niet binnen 1 maand na dagtekening voldoet, wordt de Zorgvrager geacht in verzuim te zijn en behoudt Mya Hofsté zich het recht voor haar verplichtingen uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten.
  4. De opschorting genoemd in Artikel 10.3 ontheft de Zorgvrager niet van de verplichting tot betaling van de nota.
  5. In geval de Zorgvrager tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Mya Hofsté, komen alle kosten die Mya Hofsté in redelijkheid, zowel in als buiten rechte, heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening van haar vordering, voor rekening van de Zorgvrager.
  6. Indien er sprake is van een PGB-situatie, dan zal de SVB zorgdragen voor de betaling van het loon van de Zorgvrager aan Mya Hofsté (zie Artikel 4.7). Als een bijbehorende incasso van de SVB vanaf de PGB-rekening van de Zorgvrager mislukt, dan zal Mya Hofsté, indien mogelijk, hiervan direct melding maken aan de Zorgvrager. De Zorgvrager blijft verantwoordelijk voor de betaling van de nota(‘s) (zie Artikel 4.3). Artikel 10.3 blijft in deze situatie onverminderd van kracht.
  7. Behoudens bij gebleken opzet of grove schuld van Mya Hofsté is de aansprakelijkheid van Mya Hofsté beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Mya Hofsté ter zake uitkeert. In het geval dat de verzekeraar van Mya Hofsté geen dekking biedt of niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Mya Hofsté beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Zorgovereenkomst gemoeid is. Indien sprake is van een overeenkomst met een duur van drie maanden of meer, is de aansprakelijkheid van Mya Hofsté beperkt tot het bedrag dat gemoeid is met de overeenkomst over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis(sen)
  8. Mya Hofsté is niet aansprakelijk voor het handelen van derden zoals bedoeld is in artikel 6.1 en 6.2.
  9. Geschillen die voorvloeien uit de overeenkomsten tussen Mya Hofsté en de Zorgvrager en alle overige geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen voorgelegd aan de Klachtencommissie die Mya Hofsté hiertoe heeft gecontracteerd. Voor zover van toepassing wordt eventueel daarna de bevoegde rechter te Groningen ingeschakeld. Indien het geschil daarbij behoort tot de competentie van de kantonrechter, is de kantonrechter die is aangewezen conform de regels van relatieve competentie bevoegd.
  10. Mya Hofsté kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor letselschade of overlijden van een kind tenzij er grove schuld aan zijde van Mya Hofsté bewezen is.
 10. ARTIKEL 11: BEEINDIGING
  1. De Zorgovereenkomst beëindigt als:
   a) Door het verlopen van de termijn waarvoor de Zorgovereenkomst aangegaan is (voor zover opgenomen in de Zorgovereenkomst).
   b) Door overlijden van de Zorgvrager, Cliënt of Mya Hofsté.
   c) Eén maand na opzegging van de Zorgvrager middels een schriftelijke verklaring aan Mya Hofsté.
   d) Eén maand na opzegging van Mya Hofsté middels een schriftelijke verklaring aan de Zorgvrager.
   e) Bij intrekking of beëindiging van de onderliggende indicatie of beschikking.
   f) Indien er sprake is van een PGB-situatie: door intrekking of beëindiging van het PGB.
  2. Indien er sprake is van een PGB-situatie dan dient de Zorgvrager de SVB te verzoeken om de Zorgovereenkomst te beëindigen.
Einde van de Algemene Voorwaarden van Mya Hofsté.