Privacyverlaring

Dit is de Privacyverklaring van Mya Hofsté. Versie: 24/5/2018. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde ('PVPH...'). Deze Privacyverklaring is gebaseerd op het sjabloon Privacyverklaring van ZZP Nederland.

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Mya Hofsté geleverde diensten. Mya Hofsté, gevestigd te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Mya Hofsté verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die ik van u nodig heb of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden, en die door mij in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Verwerkt Mya Hofsté ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Mya Hofsté verwerkt bijzondere persoonsgegevens.

Waarom zijn gegevens nodig?
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Mya Hofsté, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Mya Hofsté gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt ze de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mya Hofsté zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Mya Hofsté zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang het wettelijk verplicht is.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Mya Hofsté verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar mij via email.

Beveiliging
Mya Hofsté hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Mya Hofsté heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Mya Hofsté is de enige werknemer die toegang heeft tot persoonsgegevens en deze verwerkt. Zij is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Mya Hofsté gebruik maakt van de diensten van derden, zal Mya Hofsté in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten
Wanneer u per e-mail een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mya Hofsté u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen.

Op de dienstverlening van Mya Hofsté zijn de Algemene Voorwaarden van Mya Hofsté van toepassing, zoals deze aanwezig zijn op de website www.myahofste.nl en welke op verzoek kunnen worden toegestuurd.

Einde van de Privacyverklaring van Mya Hofsté.